Contact us

ForschungsKollegSiegen (FoKoS), Institute of Advanced Studies
University of Siegen

Weidenauer Straße 167
57076 Siegen
Tel:  +49 271-740-3857 /-4932
Fax: + 49 271-740 3859
E-Mail: fokos@uni-siegen.de

ForschungsKollegSiegen (FoKoS), Institute of Advanced Studies
University of Siegen

Weidenauer Straße 167
57076 Siegen
Tel:  +49 271-740-3857 /-4932
Fax: + 49 271-740 3859
E-Mail: fokos@uni-siegen.de